És important que comprovi la xifra de negocis de la seva empresa abans que s’acabi l’any. Això pot afectar a la seva tributació en diversos impostos, i suposa canvis en les obligacions fiscals.

Quan parlem de la xifra de negocis d’una societat o empresa, no hi ha dubtes que a efectes fiscals té una importància decisiva, ja que si se superen determinats límits es poden modificar les seves obligacions fiscals.

De cara a complir amb les obligacions fiscals que tota societat ha de presentar enfront de l’Administració Tributària, la facturació serà un dels elements clau a tenir en compte, ja que en funció de la mida de la meva societat, se m’aplicaran uns compromisos tributaris o uns altres.

Què és la xifra de negocis?

La normativa tributària no defineix expressament el concepte de xifra de negocis, no obstant això, donat el caràcter supletori que en l’àmbit fiscal tenen les normes de dret comú, l’import dins de la xifra de negocis està definit en la normativa mercantil, en concret en el Pla General de Comptabilitat. La resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) de 16 de maig de 1991 estableix els criteris generals per determinar la composició de l’import net de la xifra de negocis.

a) Components positius:

 • L’import de les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa realitzada amb regularitat.
 • El preu d’adquisició o cost de producció dels béns o serveis lliurats a canvi d’actius no monetaris, o com a contraprestació de serveis que representen despeses per a l’empresa.
 • No s’inclouen els productes consumits per la pròpia empresa ni els treballs realitzats per a si mateixa.
 • No s’inclouen els ingressos financers ni les subvencions, excepte quan s’atorguen en funció de les unitats de productes venuts i formen part del preu de venda dels béns i serveis.

b) Components negatius:

 • Els imports de les devolucions de vendes.
 • Els ràpels sobre vendes o prestacions de serveis.
 • Els descomptes comercials que s’efectuïn sobre els ingressos objecte de còmput en la xifra anual de negocis.

En el cas de grups de societats, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt de totes les empreses pertanyents al grup. Aquest mateix criteri s’aplica en el cas de societats vinculades.

Segons el Pla General de Comptabilitat l’import net de la xifra de negocis (INCN) es compon dels següents comptes: (700), (701), (702), (703), (704), (705), (706), (708) i (709).

No cal tenir en compte per al còmput els ingressos que provenen de:

– Permutes no comercials.

– Permutes d’immobilitzat.

– Autoconsums.

– Subvencions de capital.

– Impost sobre el valor afegit.

– Impostos especials.

– Financers, excepte les entitats de crèdit.

Atenció. Es considera “xifra de negocis” les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’IVA i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’inclouen, per tant, les vendes d’actius, ni les subvencions per realitzar inversions ni els ingressos financers.

Impostos afectats

Des de la perspectiva tributària, la xifra de negocis afecta a l’àmbit de diversos impostos, principalment per determinar certes particularitats en el seu àmbit d’aplicació. En concret:

 • IAE. Si assoleix el milió d’euros de facturació, la seva empresa deixarà d’estar exempta de l’impost sobre activitats econòmiques, per la qual cosa haurà d’assumir el cost que, segons l’activitat desenvolupada, el municipi i la superfície del seu local, determinin les tarifes de l’impost.
 • Declaracions mensuals i IVA. Si el seu volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haurà de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, i respecte a aquest últim impost, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de subministrament immediat d’informació (per exemple, haurà de subministrar a Hisenda les dades sobre les seves factures emeses en els quatre dies següents a la seva expedició).
 • Impost sobre societats. Si la seva xifra de negocis supera els 6.000.000 d’euros  haurà de realitzar els pagaments fraccionats segons el sistema de bases (calculant el benefici acumulat, i no segons la quota pagada l’any anterior). I si assoleix els 10.000.000 d’euros ja no podrà aplicar el règim de pimes, règim que inclou diversos incentius no aplicables a les grans empreses.

Atenció:

 • Les entitats amb INCN a partir de 20 milions d’euros, en els 12 mesos anteriors al primer exercici 2018, veuran limitada la compensació de bases imposables negatives i la reversió de determinats crèdits fiscals al 50 o 25% de la base imposable prèvia a la reducció per reserva de capitalització en funció que no arribin a 60 milions o se superin aquesta xifra, respectivament, i es podrà compensar l’import mínim d’1 milió d’euros.
 • També quan l’entitat ha arribat en els 12 mesos anteriors a un INCN d’almenys 20 milions d’euros, es limita al 50% de la quota íntegra la quantia de l’aplicació de les deduccions per doble imposició interna i internacional generades en l’exercici o pendents de períodes anteriors.
 • És la referència que determina si s’han de documentar les operacions realitzades entre parts vinculades i si aquesta documentació ha de ser íntegra, simplificada o aportar la informació país per país.
 • És la quantia sobre la qual es fixa l’import total de les despeses per atencions a clients o proveïdors que són deduïbles. Recordem que la deducció fiscal de despeses per aquest concepte es limita a l’1 per 100 de l’INCN.
 • IRPF. Un dels tres sistemes permesos dins d’aquest impost per al càlcul dels rendiments nets d’activitats econòmiques és el règim d’estimació directa simplificada. És una modalitat de l’estimació directa, de caràcter voluntari, que s’aplica quan les activitats econòmiques del contribuent compleix, entre altres requisits, que l’import net de la xifra de negocis, per al conjunt d’activitats desenvolupades per ell, no superi els 600.000 euros anuals l’any immediat anterior.
 • Retenció administradors societaris. Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per a les societats amb un import net de la xifra de negocis de l’any anterior inferior a 100.000 euros).
logo-footer

Sigamos conectados:      

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies